Wróć do artykułów

Zmiany dla cudzoziemców przyjeżdżających do Polski w celach gospodarczych

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
19.10.2021

W dniu 16 października 2021 roku weszły w życie zmiany w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych. Rozporządzenie ogranicza ruch osobowy na przejściach granicznych Polski stanowiących zewnętrzną granicę Unii Europejskiej.

Do katalogu osób uprawnionych do przekroczenia ww. granicy dodano osoby wjeżdżające do Polski w celach gospodarczych na pisemne zaproszenie wystawione przez podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zaproszenie powinno zawierać dokładnie określony gospodarczy cel pobytu i powinno zostać okazane funkcjonariuszowi Straży Granicznej przy przekraczaniu granicy.

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zaproszenie powinno:

  1. być sporządzone na papierze firmowym podmiotu, wystawiającego zaproszenie;
  2. zawierać wyraźne określenie celu wizyty;
  3. dokładnie określać dane osoby zapraszanej (imię i nazwisko, numer paszportu);
  4. precyzyjnie określać termin planowanego pobytu w Polsce;
  5. zawierać podpis osoby upoważnionej i pieczątkę firmową;
  6. do zaproszenia dołączyć należy kopię / wydruk z KRS lub CEIDG podmiotu zapraszającego.

Procedura zastępuje dotychczas istniejącą procedurę rekomendacji Ministra Spraw Zagranicznych. Nowe rozwiązania nie dotyczą jednak cudzoziemców przyjeżdżających do Polski w celach gospodarczych, którzy dotychczas przekraczali polską granicę bez uprzednich starań o rekomendację Ministra Spraw Zagranicznych.

Pamiętać należy, że zaproszenie uprawnia jedynie do wjazdu na teren Polski. W przypadku obywateli państw, którzy zobowiązani są do uzyskania wizy w celu wjazdu do Polski, zaproszenie nie wpływa na ww. obowiązek. Zaproszenie nie zwalnia także z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy.